Szukaj
Close this search box.

18/2016 Orzeczenie sądu rejonowego w Teksasie – drugi tymczasowy zakaz wykonania transakcji nabycia udziałów w Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC

18/2016 Orzeczenie sądu rejonowego w Teksasie – drugi tymczasowy zakaz wykonania transakcji nabycia udziałów w Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC

Raport bieżący: 18/2016

Data: 8.04.2016

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek AMI Monitoring Inc. Spectocor, LLC oraz Josepha Bogdana (AMI) Sąd Rejonowy w Collin County w Teksasie (Sąd Rejonowy) dnia 6 kwietnia 2016 r. wydał orzeczenie o tymczasowym zakazie (ang. Temporary Injunction) wykonania transakcji nabycia przez Spółkę 75% udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC (Medi-Lynx) z siedzibą w Plano, Texas, USA („Transakcja”) („Tymczasowy Zakaz”). Z treści Tymczasowego Zakazu wynika, że Sąd Rejonowy stwierdził, że w sprawie obejmującej swoim zakresem Tymczasowy Zakaz posiada bezpośrednią jurysdykcję nad spółkami Medi-Lynx oraz Medi Lynx Monitoring Inc. oraz Andrew Bogdanem (Grupa Medi-Lynx). Warto zaznaczyć, że na obecnym etapie postępowania Spółka lub jej spółka zależna Medicalgorithmics US Holding Corporation, z siedzibą w Delaware (MDG US) nie są stroną postępowania, ze względu na wątpliwości co do jurysdykcji Sądu Rejonowego nad tymi podmiotami.

Wydając Tymczasowy Zakaz Sąd Rejonowy stwierdził, że Grupa Medi-Lynx rzekomo naruszyła wydany przez Sąd Rejonowy pierwszy tymczasowy zakaz (ang. First Temporary Injunction) wydany przez Sąd Rejonowy dnia 14 marca 2016 (raport bieżący 11/2016) (Pierwszy Tymczasowy Zakaz), poprzez wykonanie Transakcji dnia 30 marca 2016 r. W tym miejscu Spółka pragnie przypomnieć, że Pierwszy Tymczasowy Zakaz został uchylony zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego Piątego Okręgu w Dallas w Teksasie (Sąd Apelacyjny) z dnia 29 marca 2016 r. Tym samym Spółka podtrzymuje, że Transakcja, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2016 z dnia 30 marca 2016 r. została wykonana poprawnie w ocenie Spółki i jej doradców prawnych.

W związku z rzekomym naruszeniem przez Grupę Medi-Lynx Pierwszego Tymczasowego Zakazu Sąd Rejonowy oświadczył, że uchyla Transakcję i nakazuje podmiotom z Grupy Medi-Lynx podjęcie działań w celu odzyskania zbytych udziałów. Jednocześnie, Sąd Rejonowy nakazał przekazanie powodom wszelkich informacji o Medi-Lynx jakie uzyskała Spółka w celu zamknięcia Transakcji oraz orzekł o 120 dniowym terminie do wykonania przez AMI prawa pierwokupu, który ma biec od momentu zatwierdzenia przez Sąd Rejonowy przekazania wszystkich niezbędnych do wykonania prawa pierwokupu informacji o Medi-Lynx stronie powodowej tj. AMI. Spółka zawraca uwagę, że termin ten został na podstawie Pierwszego Tymczasowego Zakazu oznaczony jako trwający od dnia 12 lutego 2016 r.

Po uzyskaniu Tymczasowego Zakazu, tj. w dniu 7 marca 2016 r. Grupa Medi-Lynx złożyła do Sądu Rejonowego zawiadomienie o zamiarze złożenia apelacji od Tymczasowego Zakazu w trybie przyspieszonym.
W związku z powyższym stanem faktycznym, w szczególności zgodnie z treścią Tymczasowego Zakazu oraz zgodnie z posiadanymi przez Spółkę opiniami prawnymi, w momencie wykonania Transakcji nie było jakiegokolwiek skutecznego sądowego zakazu wykonania Transakcji, i tym samym strony Transakcji były uprawnione do jej skutecznego i zgodnego z prawem zamknięcia.

Spółka wskazuje na fakt, że Spółka nie została zobowiązana przez Sąd Rejonowy w żadnym zakresie do odwrócenia Transakcji. Spółka działając wraz z Grupą Medi-Lynx podejmie wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu doprowadzenie do wydania orzeczenia uchylającego Tymczasowy Zakaz przez Sąd Apelacyjny.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form