Szukaj
Close this search box.

17/2020 Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący nr 17/2020
Data: 18.02.2020 r.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zapoznał się z zawiadomieniem w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. Z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”), zawierającym informację o transakcji nabycia w dniu 12 lutego 2020 r. akcji Spółki przez Fundusze i jej rozliczeniu w dniu 14 lutego 2020 r. w wyniku czego łączny udział tych Funduszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomiło Spółkę, że:
– przed nabyciem Fundusz posiadał 179 620 akcji Spółki, co stanowiło 4,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz 179 620 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 4,98 % ogólnej liczby głosów;
– po nabyciu Fundusz posiada 206 596 akcji Spółki, co stanowi 5,73 % udziału w kapitale zakładowym oraz 206 596 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,73% ogólnej liczby głosów.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form