Szukaj
Close this search box.

17/2012 Raport z zakończenia subskrypcji Akcji serii D

Raport z zakończenia subskrypcji Akcji serii D

W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 12/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku Zarząd Medicalgorithmics S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). W dniu 18 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. podjęło Uchwałę nr 12/06/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Subskrypcja została rozpoczęta z dniem podjęcia rzeczonej uchwały, tj. w dniu 18 czerwca 2012 r.
Zgodnie z uchwałą Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umów objęcia akcji serii D w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2012 r. Zgodnie z decyzją Zarządu subskrypcja została zakończona w dniu 12 lipca 2012 r.
W dniu 13 i 17 lipca 2012 r. Zarząd złożył oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Medicalgorithmics S.A. (zaprotokołowane w dniu 13 lipca br. w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 2144/2012 przez notariusza Paulinę Kędzierską w Kancelarii Notarialnej w Słupsku oraz zaprotokołowane w dniu 17 lipca br. w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 2228/2012 przez notariusza Barbarę Łukaszewicz w Kancelarii Notarialnej w Warszawie).

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych akcjonariuszom. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 22 Umów Objęcia Akcji Serii D zawartych w okresie od 28 czerwca 2012 r. do 5 lipca 2012 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 1.227.800 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 929.600 sztuk akcji ( z oferowanych 1.227.800 sztuk ) zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

929.600 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D zostało objętych po cenie emisyjnej równej 60,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 55.776.000,00 zł.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Zapisy na Akcje serii D Medicalgorithmics złożyło 22 inwestorów.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowy Objęcia Akcji Serii E zostały zawarte z 22 inwestorami w okresie od 28 czerwca 2012 r. do 5 lipca 2012 roku.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty związane z emisją akcji serii D wyniosą 1 099 361,20 zł, przy czym w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1 088 869,20 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów – 0,00 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 10.000,00 zł,
d) promocji oferty – 0,00 zł
e) inne koszty (opłaty skarbowe, notarialne) – 492,00 zł

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii D wynosi 55.776.000,00 zł.

Zastosowano następującą metodę rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych: na podstawie art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty w wysokości 45 000,00 zł stanowią koszty finansowe Spółki natomiast koszty w wysokości 1 054 361,20 zł zostaną zaliczone do kosztów emisji akcji serii D zmniejszających kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form