Szukaj
Close this search box.

16/2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

16/2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący: 16/2017

Data: 20.06.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z powyższą uchwałą na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota 7.213.052,00 zł (siedem milionów dwieście trzynaście tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 00/100), tj. 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję.

Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 3.606.526 (trzy miliony sześćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć).

Zarząd Spółki informuje, że dzień dywidendy został ustalony na 16 lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na 16 października 2017 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form