Szukaj
Close this search box.

14/2020 Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki

Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki

Raport nr 14/2020

Data: 29.01.2020

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2020 i 13/2020 oraz wcześniejszych raportów dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G (“Akcje Serii G”), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że Spółka w dniu 29 stycznia 2020 r. powzięła informację o przyjęciu przez inwestorów wszystkich złożonych przez Spółkę ofert objęcia 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) Akcji Serii G, w związku z czym Spółka niniejszym informuje, że zawarła z inwestorami umowy objęcia 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy)  Akcji Serii G o łącznej wartości, rozumianej jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii G i ceny emisyjnej Akcji Serii G wynoszącej 18,25 (pięćdziesiąt osiem) złotych za jedną Akcję Serii G, w wysokości 13.163.779,75 (trzynaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 75/100).

Zarząd Emitenta ponadto informuje, że wymagane wkłady pieniężne na pokrycie Akcji Serii G zostały wniesione w całości.

Doradcami przy ofercie Akcji Serii G Spółki byli: (i) Santander Bank Polska S.A. działający przez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Biuro Maklerskie, który pełnił funkcję Wyłącznego Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu oraz (ii) CC Group sp. z o.o., który pełnił funkcję doradcy finansowego Spółki.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego, których sporządzenie nie jest przewidywane w związku z emisją akcji przez Spółkę.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa
w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie
o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji,
w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form