Szukaj
Close this search box.

12/2018 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku

12/2018 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku

Raport bieżący nr: 12/2018

Data: 06.06.2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. Spółka otrzymała od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:

PZU IMPULS SFIO SUBFUNDUSZ PZU IPULS AKCJI POLSKICH
PZU SFIO UNIVERSUM
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU STABILNEGO WZROSTU MAZUREK
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ZROWNOWAZONY
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOŁEK
PZU SFIO GLOBALNYCH INWESTYCJI SUBFUNDUSZ AKCJI SPOŁEK DYWIDENDOWYCH
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA
PZU FIZ MEDYCZNY

(łącznie „Fundusze”), reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeks spółek handlowych – żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. („Walne Zgromadzenie”) następujących punktów: „Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki” i „Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki” wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał. Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzone na żądanie Funduszy, polegające na umieszczeniu w porządku obrad następujących spraw:

15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

16. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 15, który zostaje oznaczony jako punkt 17. W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty za rok 2017;
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty za rok 2017;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2017;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za 2017 rok;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2017 rok;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych zgromadzonego w kapitale zapasowym Medicalgorithmics S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki;
 15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 16. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki;
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje przedmiotowy wniosek Funduszy wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form