Szukaj
Close this search box.

12/2017 Zmieniona treść projektu uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku za rok 2016

12/2017 Zmieniona treść projektu uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Raport bieżący: 12/2017

Data: 1.06.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 25 maja 2017 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016, objętej punktem 10. porządku obrad.

Proponowana przez Zarząd Spółki zmiana projektu uchwały polega na określeniu wysokości dywidendy na kwotę 2,00 zł na jedną akcję zgodnie z rekomendacją Zarządu odnośnie polityki wypłaty dywidendy przyjętą uchwałą Zarządu z dnia 29 maja 2017 r., nr 03/05/2017, o której to rekomendacji Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2017 z dnia 29 maja 2017 r., jak również na określeniu dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy (dnia dywidendy), na dzień 16 lipca 2017 roku oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 16 października 2017 r.

Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 oraz w latach kolejnych, zawarta w uchwale Zarządu nr 3/05/2017 z dnia 29 maja 2017 r., została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki w ramach uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu treść zmienionego projektu uchwały.

Projekt zmienionej uchwały zostanie również udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.medicalgorithmics.com/pl/ w dziale Relacje inwestorskie/Giełda/Walne Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna – § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form