Szukaj
Close this search box.

11/2020 Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcie porozumienia cenowego do Umowy o Plasowanie

Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcie porozumienia cenowego do Umowy o Plasowanie

Raport bieżący nr: 11/2020
Data: 23.01.2020
Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 i 9/2020 oraz raportów wcześniejszych dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G (“Akcje Serii G”), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka“, “Emitent“) niniejszym informuje, że działając na podstawie § 3 ust. 1 uchwały nr 3/1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (“NWZ”) Spółki z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii G, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (dalej jako „Uchwała Emisyjna”), uwzględniając wyniki procesu budowania księgi popytu, przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii G oraz mając na uwadze, że cena emisyjna Akcji Serii G nie mogła być niższa od pomniejszonej o 10% (dziesięć procent) średniej ceny rynkowej, to jest, ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych) z okresu 1 (jednego) miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia Procesu Budowy Księgi Popytu, w czasie którego dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. nie mogła być niższa niż 16,94 złotych (słownie: szesnaście złotych 94/100) za jedną akcję, w dniu dzisiejszym ustalił cenę emisyjną Akcji Serii G w wysokości 18,25 złotych (słownie: osiemnaście złotych 25/100) za jedną Akcję Serii G.

Zarząd Spółki informuje również, że działając na podstawie § 3 ust. 2 lit. c Uchwały Emisyjnej, w związku z zakończeniem procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii G, w tym samym dniu ustalił łączną liczbę Akcji Serii G, jaka zostanie zaoferowana uczestnikom procesu budowania księgi popytu, którzy złożyli deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii G, z uwzględnieniem postanowień Uchwały Emisyjnej, na 721 303 (słownie: siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy).

Zarząd Spółki zamierza zawrzeć umowy objęcia Akcji Serii G nie później niż do dnia 28 stycznia 2020 r.

Ponadto, w związku z ustaleniem ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w dniu 23.01.2020 r. zostało zawarte Porozumienie Cenowe do Umowy o Plasowanie Akcji z dnia 17 stycznia 2020 r. zawartej przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A. działającą poprzez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę – Santander Biuro Maklerskie (“Porozumienie Cenowe“). Strony określiły w Porozumieniu Cenowym cenę emisyjną Akcji Serii G oraz liczbę oferowanych do objęcia Akcji Serii G, zgodnie z treścią niniejszego raportu bieżącego, a także wstępną listę przydziału Akcji Serii G wybranym inwestorom, spełniającym kryteria określone w Uchwale Emisyjnej.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego, których sporządzenie nie jest przewidywane w związku z emisją akcji przez Spółkę.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form