Szukaj
Close this search box.

11/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki w 2017 roku

11/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki w 2017 roku

Raport bieżący: 11/2017

Data: 1.06.2017

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1) Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła uchwałę nr 1 w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:

1. Przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres sprawozdawczy kończący się 30 czerwca 2017 r.;
2. Przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy kończący się 30 czerwca 2017 r.;
3. Badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.;
4. Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 20 ust. 7 Statutu Spółki w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.).

Wybranym biegłym rewidentem jest CSWP Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 34 (00-336), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402544 oraz do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych powadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3767. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Spółka informuje, że korzystała z usług audytorskich CSWP Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa w roku ubiegłym.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form