Szukaj
Close this search box.

10/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.

10/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 10/2018

Data: 31.05.2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81, 02‑001 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000372848 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) i zgodnie z treścią art. 402² KSH przedstawia następujące informacje:

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2018 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki, tj. w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, na 19. piętrze budynku Central Tower w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty za rok 2017;
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty za rok 2017;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2017;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za 2017 rok;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2017 rok;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych zgromadzonego w kapitale zapasowym Medicalgorithmics S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki;
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do art. 406¹ § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 10 czerwca 2018 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu z akcji mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 10 czerwca 2018 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż 11 czerwca 2018 r. – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH., tj.:

1)       firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;

2)       liczbę akcji;

3)       rodzaj i kod akcji;

4)       firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;

5)       wartość nominalną akcji;

6)       imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;

7)       siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;

8)       cel wystawienia zaświadczenia;

9)       datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;

10)    podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala w szczególności na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez pełnomocnika.Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoby reprezentujące Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny dysponować na Walnym Zgromadzenia dokumentami stwierdzającymi ich tożsamość.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 20 minut przed rozpoczęciem obrad.

III. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 5 czerwca 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Medicalgorithmics S.A., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: finanse@medicalgorithmics.com. O terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Powyższe żądanie może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zatytułowanego „Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A” zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje inwestorskie/Giełda/Walne Zgromadzenia, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów w formie skanów w formacie PDF. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz upoważnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1)       świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2)       w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3)       w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,

4)       w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 8 czerwca 2018 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

 1. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Medicalgorithmics S.A, al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: finanse@medicalgorithmics.com – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem otwarcia Walnego Zgromadzenia, tj. do godz. 14:00 w dniu 25 czerwca 2018 r., w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zatytułowanego „Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.” zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje inwestorskie/Giełda/Walne Zgromadzenia, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów w formie skanów w formacie PDF. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia muszą przedstawić, wraz ze zgłoszeniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do dokonania zgłoszenia, w szczególności:

1)       świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2)       w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3)       w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,

4)       w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji przesłanych dokumentów.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

 1. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 1. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Pełnomocnik niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru.

Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym, za wyjątkiem języka angielskiego, powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa zatytułowany „Pełnomocnictwo na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A.” zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje inwestorskie/Giełda/Walne Zgromadzenia.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres finanse@medicalgorithmics.com tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formie skanu w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem w przypadku osób fizycznych: imienia i nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, a w przypadku innych osób: firmy (nazwy), siedziby, adresu, telefonu oraz adresu poczty elektronicznej). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia i nazwę Spółki.

Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru na adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: finanse@medicalgorithmics.com), kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności:

1)       w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2)       w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza oraz (jeżeli dotyczy) ciągu pełnomocnictw.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do godz. 14:00 w dniu 25 czerwca 2018 r., w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ § 3 KSH, zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A.” zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje inwestorskie/Giełda/Walne Zgromadzenia.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy powyższego formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru.

Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

W Spółce brak jest ustalonego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który przewidywałby możliwość oddawania głosów drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje możliwości oddawania głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i formularze zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.medicalgorithmics.com/pl/ w dziale Relacje inwestorskie/Giełda/Walne Zgromadzenia od dnia ogłoszenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu pod adresem siedziby Spółki: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa w godzinach 10:00-15:00 w dni robocze.

Ponadto, zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 19 czerwca 2018 r.

V. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką, w szczególności zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty, za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: finanse@medicalgorithmics.com.

Akcjonariusz wykorzystujący środki komunikacji elektronicznej do kontaktu ze Spółką ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, za wyjątkiem języka angielskiego, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia zostanie zapisany i udostępniony na stronie internetowej Spółki w formie audio.

VI. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy Al. Jerozolimskich 81 w Warszawie, w godzinach 10:00-15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21, 22 i 25 czerwca 2018 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być sporządzone na piśmie, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza oraz przesłane w formie skanu na adres e-mail: finanse@medicalgorithmics.com lub na adres Spółki al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa), a także fakt posiadania akcji Spółki.

VII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.medicalgorithmics.com/pl/ w dziale Relacje inwestorskie/Giełda/Walne Zgromadzenia.

VIII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji (akcje serii A, B, C, D, E, F) wynosi 3 606 526 sztuk akcji, co daje łącznie 3 606 526 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

IX. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Akcjonariuszy oraz ich pełnomocników jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, („Spółka”). Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: compliance@medicalgorithmics.com lub listownie na podany powyżej adres z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Spółka otrzymuje dane osobowe Akcjonariuszy zawarte na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”). Dane osobowe pełnomocników Spółka otrzymuje od Akcjonariuszy lub pełnomocników lub bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez KDPW wynika z przepisów prawa. Podanie danych przez pełnomocników jest warunkiem reprezentacji Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, a ich niepodanie uniemożliwi dopuszczenie pełnomocnika do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją przepisów prawa (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Dane będą przechowywane przez okres istnienia Spółki.

Spółka informuje o kamerach monitoringu umieszczonych przy wejściu/wyjściu z siedziby Spółki, tj. miejsca przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. Nagrania z monitoringu przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Nagrania z monitoringu są przechowywane przez okres 90 dni od rejestracji. W przypadku, w którym dane będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Spółka poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, terminy określone powyżej ulegną przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ponadto, każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Szczegółowa podstawa prawna – § 19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form