Szukaj
Close this search box.

10/2013 Nabycie znacznego pakietu akcji

Nabycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że 11 lipca 2013 r. otrzymał od spółki Aviva Investors Poland S.A. informację o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta, przesłaną w trybie artykułu 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”, Dz. U z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.), przesłaną przez spółkę Aviva Investors Poland S.A. działającą:

1) w imieniu własnym jako podmiot zarządzający portfelami funduszy inwestycyjnych, których organem jest Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

2) w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zgodnie z treścią ww. informacji, w wyniku transakcji kupna akcji Emitenta dokonanych w dniu 8 lipca 2013 r. zwiększył się poziom zaangażowania Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz łączny poziom zaangażowania funduszy inwestycyjnych, których portfelami zarządza Aviva Investors Poland S.A. na zlecenie Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A – w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed wyżej wymienionymi transakcjami:
1. Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał bezpośrednio 98.197 akcji Emitenta dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 2,87% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.

2. W portfelach funduszy inwestycyjnych, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a którymi zarządza Aviva Investors Poland S.A. mogąc w związku z powyższym wykonywać na walnym zgromadzeniu Emitenta prawo głosu – znajdowało się 98.197 akcji dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 2,87% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.

W wyniku powyższej transakcji:
1. Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada bezpośrednio 177.172 akcje Emitenta dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,18% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.

2. W portfelach funduszy inwestycyjnych, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a którymi zarządza Aviva Investors Poland S.A. mogąc w związku z powyższym wykonywać na Walnym Zgromadzeniu Emitenta prawo głosu – znajduje się 179.440 akcji Emitenta dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,24% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony PAP

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form