Szukaj
Close this search box.

8/2013 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2013 r.

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2013 r.

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2013 r.

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A., które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Cupriak Paweł Łaski Marcin Kancelaria notarialna sp. p. , ul Grzybowska 2 lok. 26 B w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki wg MSR, MSSF oraz zaleceń do nich.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Walnym Zgromadzeniu informujemy, że dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 11 czerwca 2013 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz w celu zarejestrowania swego udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż 12 czerwca 2013 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (dom maklerski) wystawienia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A.

Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz znajdują się na stronie internetowej www.medicalgorithmics.pl w dziale: Walne Zgromadzenia

Załączniki do raportu (PDF):
– Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
– Projekty uchwał na ZWZA
– Formularz pełnomocnictwa na ZWZA
– Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
– Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZA
– Formularz wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad

PODSTAWA PRAWNA DLA RAPORTU EBI:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form