Szukaj
Close this search box.

8/2014 Zawarcie znaczących umów

8/2014 Zawarcie znaczących umów

Raport bieżący: 8/2014

Data: 11.03.2014

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 marca 2014 r. zostały przez Spółkę zawarte dwie znaczące umowy:

Umowa Aliansu Strategicznego ze spółką AMI Monitoring Inc. z siedzibą w McKinney w stanie Teksas („Umowa AMI”). Spółka AMI Monitoring działa także pod marką Spectocor.
Umowa Aliansu Strategicznego ze spółką Medi-Lynx Monitoring Inc. z siedzibą w Plano w stanie Teksas („Umowa Medi-Lynx”).
Przedmiotem obu umów jest ustalenie zasad dostarczania przez Spółkę na rzecz ww. kontrahentów („Partnerzy”) urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji urządzeń przez danego Partnera i świadczenia przez niego za pomocą PocketECG usług diagnostyki medycznej. Spółka będzie realizowała powyższe umowy z wykorzystaniem najnowszej generacji produktu Spółki – systemu PocketECG III. Intencją stron jest zastąpienie poprzez powyższe umowy – obowiązującej uprzednio a zawartej w dniu 29 grudnia 2011 ze spółką AMI Monitoring Inc., Umowy Aliansu Strategicznego, o której Spółka informowała raportami bieżącymi EBI nr 10/2011 oraz 17/2013. Umowy nie zmieniają cen do tej pory stosowanych przez Spółkę dla klientów ze Stanów Zjednoczonych ani modelu biznesowego stosowanego na tym rynku.

Na podstawie obu umów Spółka zobowiązała się w szczególności do: i) dostawy na rzecz danego Partnera urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, ii) świadczenia usług serwisu PocketECG oraz oprogramowania, iii) przechowywania, przetwarzania, wymiany i udostępniania danych generowanych przez PocketECG, iv) kontynuacji rozwoju produktu Spółki. Każdy z Partnerów w zawartej przez niego umowie zobowiązał się w szczególności do: i) organizacji i realizacji dystrybucji systemów PocketECG na terytorium Stanów Zjednoczonych, ii) świadczenia w oparciu o PocketECG ciągłych usług telediagnostyki kardiologicznej w stosunku do użytkowników PocketECG w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną i bazodanową Spółki.

Na podstawie każdej z umów Spółka będzie od danego Partnera otrzymywała wynagrodzenie kalkulowane w miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o: i) liczbę systemów PocketECG aktywowanych przez pacjentów obsługiwanych przez danego Partnera, ii) wartość usług przetwarzania dodatkowych procedur badań, procedur wymiany urządzeń i podzespołów systemu PocketECG oraz wartość innych dodatkowych usług nieuwzględnianą w podstawowej stawce miesięcznej.

Każda z umów zapewnia danemu Partnerowi, z określonymi nią wyjątkami, wyłączność na terytorium Stanów Zjednoczonych, zastrzeżoną łącznie na rzecz Medi-Lynx Monitoring Inc. oraz AMI Monitoring Inc.

Spółka udzieliła każdemu z Partnerów prawa pierwszeństwa dostępu do nowych technologii wprowadzanych przez Spółkę do obrotu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Każdy z Partnerów udzielił Spółce prawa pierwszeństwa sprzedaży za jego pośrednictwem nowych technologii i urządzeń diagnostycznych.

Każdy z Partnerów udzielił Spółce prawa pierwszeństwa nabycia przedsiębiorstwa danego Partnera – w przypadku jego sprzedaży. Każdy z Kluczowych Akcjonariuszy Spółki (New Europe Ventures LLC, BIB Seed Capital SA oraz Marek Dziubiński) udzielił łącznie AMI Monitoring Inc. oraz Medi-Lynx Monitoring Inc. prawa pierwszeństwa w przypadku sprzedaży posiadanych przez niego akcji Spółki (takie same zapisy istniały w umowie z AMI Monitoring Inc. z dnia 29 grudnia 2011 roku).

W związku z udzieleniem wyłączności przez Spółkę na sprzedaż na terytorium Stanów Zjednoczonych produktów Spółki, strony każdej z umów określiły minimalne ilości i wzrosty liczby systemów PocketECG utrzymywanych przez danego Partnera w stanie aktywności w kolejnych latach obowiązywania każdej z umów. Każda z umów została zawarta na czas nieoznaczony z 2 letnim okresem pisemnego wypowiedzenia.

Uwzględniając wyłącznie wynagrodzenie pochodne od minimalnej szacowanej liczby aktywowanych systemów PocketECG, Spółka szacuje wartość umów netto, określoną według §2 ust. 2 zd. 3 w związku z §2 ust. 7 wskazanego poniżej rozporządzenia, to jest za okres 5 lat, na kwoty:

Umowa z AMI Monitoring Inc.: 92,48 mln zł.
Umowa z Medi-Lynx Inc.: 89,32 mln zł.
Przy wyliczeniu wartości umów zastosowano średni kurs NBP z dnia 10.03.2014 (3,0266 zł za 1 dolara).

Łączna szacowana wartość obu umów wynosi 181,8 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przewyższająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna – § 5 pkt 3 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133)

Link do strony GPWInfostrefa

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form