Szukaj
Close this search box.

9/2014 Podjęcie uchwał w sprawie motywacyjnej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru

9/2014 Podjęcie uchwał w sprawie motywacyjnej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru

Raport bieżący: 9/2014

Data: 27.03.2014

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 marca 2014 r. zostały powzięte następujące uchwały, dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przewidzianego w §9 statutu Spółki („Emisja motywacyjna”):

  1. Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyrażenia zgody i upoważnienia do zawarcia umów z członkami Zarządu („Uchwała Rady Nadzorczej”);
  2. Uchwała nr 1/3/2014 Zarządu spółki pod firmą Medicalgorithmics Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii E („Uchwała Zarządu”).

Zgodnie z Uchwałą Zarządu: kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 342.192,60 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa 60/100) złotych do kwoty 345.552,60 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 60/100) złotych to jest o kwotę 3.360,00 zł (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt) złotych, poprzez emisję 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii E”) o łącznej wartości nominalnej 3.360,00 zł (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt) złotych. Objęcie Akcji serii E Spółki, nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH, w terminie do 10 czerwca 2014 r. Akcje serii E będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy zgodnie z następującymi postanowieniami: a) Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, b) Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za bieżący rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, w każdym jednak przypadku Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2013 roku, tj. od wypłaty dywidendy za 2013 rok. Cena emisyjna Akcji serii E została ustalona na 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję serii E. Na podstawie §9 ust. 7 lit. c statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Rady Nadzorczej, Zarząd dokonał pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E w całości. Zarząd wyraził zgodę i postanowił o ubieganiu się o dematerializację Akcji serii E jak również wyraził zgodę i postanowił o ubieganiu się o wprowadzenie i dopuszczenie Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Równocześnie Zarząd Spółki uchwalił zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że:
1) Dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy wynosi 342.192,60 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy).

Otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy wynosi 345.552,60 zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy).

2) Dotychczasowy § 5 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Otrzymuje brzmienie:

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Rada Nadzorcza w treści Uchwały Rady Nadzorczej, oprócz wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru Akcji serii E, stosownie do postanowień art. 379 KSH wyraziła zgodę na zawarcie umów z członkami Zarządu Spółki oraz upoważniła członka Rady Nadzorczej do zawarcia umów z członkami Zarządu – w zakresie złożenia członkom Zarządu ofert objęcia Akcji serii E oraz zawarcia umów objęcia Akcji serii E. Równocześnie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę i upoważniła członka Rady Nadzorczej do zawarcia z członkami Zarządu umów ograniczających zbywalność tych akcji („Umowy Lock-Up”).

Zarząd Spółki wskazuje, iż podjęcie powyższych czynności ma na celu realizację subskrypcji prywatnej Akcji serii E (zaplanowanej i przegłosowanej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wpisanej w statut Spółki przed debiutem Spółki na rynku NewConnect) stanowiącej instrument motywacyjny skierowany do Członków Zarządu i współpracowników Spółki jako osób kluczowych dla dalszego rozwoju Spółki. Wielkość emisji Akcji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym i całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie stanowić udział 0,97%, w związku z powyższym rozwodnienie dotychczasowych akcji w wyniku realizacji podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie Akcji serii E wyniesie 0,97%.

Osoby mające objąć akcje serii E zobowiązały się podpisać umowę ograniczającą sprzedaż akcji (umowa typu Lock-up) na okres 2 lat. Zmiana statutu nastąpi z chwilą rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy. O zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie statutu Emitenta, Zarząd emitenta poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna – art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy o ofercie oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133)

Link do strony GPWInfostrefa

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form