Szukaj
Close this search box.

13/2014 Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii E

13/2014 Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii E

Raport bieżący: 13/2014

Data: 30.04.2014

Zarząd Medicalgorithmics Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, że doszła do skutku emisja 33.600 (trzydziestu trzech tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przewidzianego w §9 statutu Spółki, przeprowadzona na podstawie:

Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyrażenia zgody i upoważnienia do zawarcia umów z członkami Zarządu;
Uchwały nr 1/3/2014 z dnia 26 marca 2014 r. Zarządu spółki pod firmą Medicalgorithmics Spółka Akcyjna z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii E.
O podjęciu ww. uchwał Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2014 z dnia 27 marca 2014 r.

W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji akcji serii E.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji – 28 kwietnia 2014r.

data zakończenia subskrypcji – 28 kwietnia 2014r.

2. Data przydziału akcji:

W związku z przeprowadzeniem emisji w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji, nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniu 28 kwietnia 2014r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset).

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji. Nie przewidziano transz w ramach emisji.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji serii E.

Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji serii E.

Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, gdzie nie dokonuje się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych a inwestorzy zawierają umowy objęcia akcji.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

0,10 zł (dziesięć groszy).

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji zawarto 3 umowy objęcia Akcji serii E.

Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje serii E zostały objęte przez 3 osoby.

Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, gdzie nie dokonuje się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych a inwestorzy zawierają umowy objęcia akcji.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umowy o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

3.360,00 zł (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych).

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 1273,60 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 00 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty – 0,00 zł

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 1273,60 zł.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie z art. 36 ust.2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji Akcji serii E w księgach odbędzie się w ciężar kosztów finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją:

Według stanu kosztów na dzień sporządzenia raportu średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii E przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją wynosi 0,0379 zł.

Szczegółowa podstawa prawna: §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Link do strony GPWInfostrefa

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form