Szukaj
Close this search box.

14/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego emitenta oraz zmian w statucie

14/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego emitenta oraz zmian w statucie

Raport bieżący: 14/2014

Data: 23.05.2014

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 23 maja 2014 r powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej z 26 marca 2014 r., o których podjęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2014 z 27 marca 2014 r.
W związku z powyższym zmianie uległ §5 ust. 1 i 2 statutu w następującym zakresie.
Dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy wynosi 342.192,60 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy).

Otrzymał brzmienie:

1. Kapitał zakładowy wynosi 345.552,60 zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy).

Dotychczasowy § 5 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Otrzymał brzmienie:

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 3.455.526 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć, z zastrzeżeniem że głosy z akcji serii E przysługiwać będą od dnia zapisania tych akcji po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

Szczegółowa podstawa prawna – art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy o ofercie oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form