Szukaj
Close this search box.

28/2014 Zawarcie znaczącej umowy

28/2014 Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący: 28/2014

Data: 4.07.2014

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 03.07.2013 roku została przez Spółkę zawarta Umowa Aliansu Strategicznego ze spółką Wipro Limited z siedzibą w Dodda Kanneili, Sarjapur Road, Bangalore 560035, Republika Indii („Partner”). Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad dostarczania przez Spółkę urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji przez Partnera i świadczenia za pomocą PocketECG usług diagnostyki medycznej. Spółka będzie realizowała powyższą umowę z wykorzystaniem najnowszej generacji produktu Spółki – systemu PocketECG III.

Wipro Limited jest globalną spółką działającą w obszarach healthcare, technologii informacyjnej, konsultingu i outsourcingu, zatrudniającą ponad 146 tysięcy pracowników. Spółka uzyskała w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2014 przychód w wysokości 7,3 miliarda USD. Kwity depozytowe Wipro Limited notowane są na New York Stock Exchange. Kapitalizacja rynkowa Wipro wynosi około 30 miliardów USD.

Na podstawie umowy Spółka zobowiązała się w szczególności do: i) dostawy na rzecz Partnera urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, ii) świadczenia usług serwisu PocketECG oraz oprogramowania, iii) przechowywania, przetwarzania, wymiany i udostępniania danych generowanych przez PocketECG. Partner zobowiązał się w szczególności do: i) organizacji i realizacji dystrybucji systemów PocketECG na terytorium Republiki Indii, ii) świadczenia w oparciu o PocketECG ciągłych usług telediagnostyki kardiologicznej w stosunku do użytkowników PocketECG w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną i bazodanową Spółki.

Na podstawie umowy Spółka będzie od Partnera otrzymywała różne rodzaje wynagrodzenia, kalkulowane w miesięcznych i rocznych okresach rozliczeniowych w oparciu o: i) liczbę systemów PocketECG aktywowanych przez Partnera, ii) wartość usług przetwarzania dodatkowych procedur badań, procedur wymiany urządzeń i podzespołów systemu PocketECG.

Umowa zapewnia Partnerowi, z określonymi nią wyjątkami, warunkową wyłączność na terytorium Republiki Indii. Spółka udzieliła Partnerowi prawa pierwszeństwa dostępu do nowych technologii z obszaru kardiologii wprowadzanych przez Spółkę do obrotu na wyżej wskazanym terytorium. Partner udzielił Spółce prawa pierwszeństwa sprzedaży za jego pośrednictwem nowych technologii i urządzeń diagnostycznych.

W związku z udzieleniem wyłączności przez Spółkę, strony określiły minima liczby systemów PocketECG utrzymywanych przez Partnera w stanie aktywności w pierwszych latach obowiązywania umowy oraz stopę wzrostu tej liczby w kolejnych latach obowiązywania umowy. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia wynoszącym 12 (dwanaście) miesięcy. Do 2020 roku strony uzgodniły szczegółowe, minimalne ilości aktywnych urządzeń dla każdego kwartału.

Poprzez zawarcie i realizację umowy Emitent zamierza zbudować, utrzymać i zwiększać na obszarze objętym umową bazę użytkowników systemu PocketECG a co za tym idzie osiągnąć z jej tytułu strumień istotnych i zwiększających się w czasie przychodów. W związku z tym, iż Emitent jest w zaawansowanym stadium zwiększania mocy produkcyjnych, spodziewa się on odnotowania wpływu umowy na wartość przychodów operacyjnych Spółki począwszy od 4 kwartału 2014 roku.

Uwzględniając wyłącznie wynagrodzenie pochodne od planowanej liczby aktywowanych systemów PocketECG, Spółka szacuje wartość umowy netto, określoną według §2 ust. 2 zd. 3 w związku z §2 ust. 7 wskazanego poniżej rozporządzenia, to jest za okres 5 lat, na kwotę 47 619 379,00 zł według średniego kursu USD/PLN z tabeli NBP z dnia 3 lipca 2014 roku.

Emitent jest w trakcie negocjacji z Wipro Limited zmierzających do poszerzenia współpracy o region Arabii Saudyjskiej, Kataru oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przewyższająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna – § 5 pkt 3 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form