Szukaj
Close this search box.

29/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie

29/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący: 29/2014

Data: 11.07.2014

Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 lipca 2014 r. otrzymała od akcjonariusza Spółki, pana Marka Dziubińskiego („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o osiągnięciu przez Akcjonariusza bezpośrednio progu powyżej 10% tj. 11,58% udziału w ogólnej liczby głosów w spółce Medicalgorithmics S.A. w wyniku transakcji polegającej na zbyciu (aport) 120.800 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy przeniesienia aktywów („Transakcja”) na rzecz spółki Bottine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna („Bottine”).

Jednocześnie, zgodnie z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy Akcjonariusz zawiadomił Spółkę o uzyskaniu w dniu 7 lipca 2014 r. informacji o przekroczeniu pośrednio progu powyżej 15% tj. 15,07% ogólnej liczby głosów w spółce Medicalgorithmics S.A. w wyniku Transakcji, tj. nabycia przez spółkę Bottine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, która to spółka jest podmiotem od Akcjonariusza zależnym, 120.800 akcji Emitenta.

Akcjonariusz przed Transakcją posiadał bezpośrednio 520.800 akcji Emitenta, co stanowiło 15,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku Transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 400.000 akcji Emitenta, co stanowi 11,58% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzaniu Emitenta, natomiast poprzez spółkę zależną, Bottine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna Akcjonariusz posiada pośrednio dodatkowo 120.800 akcji, co powoduje, że zgodnie z art. 87ust 5 pkt 1) Ustawy posiada łącznie 15,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji Emitenta w zależności od sytuacji rynkowej, informacji podawanych przez Emitenta do publicznej wiadomości oraz potrzeb własnego portfela inwestycyjnego.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form