Szukaj
Close this search box.

6/2015 Zawarcie znaczącej umowy

6/2015 Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący: 6/2015

Data: 30.03.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 marca 2015 r. Spółka zawarła Umowę Aliansu Strategicznego ze spółką ITMS do Brasil Ltda („Partner”) z siedzibą w Uberlândia, Av. Getúlio Vargas, 786, CEP: 38400-434, Uberlândia, Brazylia (Federacyjna Republika Brazylii).

Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad dostarczania przez Spółkę urządzeń i oprogramowania
składających się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji przez Partnera i świadczenia za pomocą PocketECG usług diagnostyki medycznej. Spółka będzie realizowała powyższą umowę z wykorzystaniem najnowszej generacji produktu Spółki – systemu PocketECG III.

Na podstawie umowy Spółka zobowiązała się w szczególności do:
i) dostawy na rzecz Partnera urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG,
ii) świadczenia usług serwisu PocketECG oraz oprogramowania, iii) przechowywania, przetwarzania, wymiany i udostępniania danych generowanych przez PocketECG.

Partner zobowiązał się w szczególności do:
i) organizacji i realizacji dystrybucji systemów PocketECG na terytorium Brazylii
ii) świadczenia w oparciu o PocketECG ciągłych usług telediagnostyki kardiologicznej w stosunku do użytkowników PocketECG w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną i bazodanową Spółki.

Na podstawie umowy Spółka będzie od Partnera otrzymywała wynagrodzenie kalkulowane w miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o:
i) liczbę systemów PocketECG aktywowanych przez Partnera,
ii) wartość usług przetwarzania dodatkowych procedur badań, procedur wymiany urządzeń i podzespołów systemu PocketECG oraz wartość innych dodatkowych usług nieuwzględnianą w podstawowej stawce miesięcznej.

Umowa zapewnia Partnerowi, z określonymi nią wyjątkami, wyłączność na terytorium Brazylii. Spółka udzieliła
Partnerowi prawa pierwszeństwa dostępu do nowych technologii z obszaru kardiologii wprowadzanych przez
Spółkę do obrotu na wyżej wskazanym terytorium.

W związku z udzieleniem wyłączności przez Spółkę, strony określiły minima liczby systemów PocketECG utrzymywanych przez Partnera w stanie aktywności w pierwszych latach obowiązywania umowy niezbędne, aby Partner utrzymał wyłączność geograficzną oraz stopę wzrostu tej liczby w kolejnych latach obowiązywania umowy.
Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością jej wypowiedzenia. Termin Wypowiedzenia Umowy wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przewyższająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Uwzględniając wyłącznie wynagrodzenie pochodne od planowanej przez Partnera liczby aktywowanych systemów PocketECG, Spółka szacuje wartość umowy netto, określoną według §2 ust. 2 zd. 3 oraz §2 ust. 7 wskazanego poniżej rozporządzenia, to jest za okres 5 lat, na kwotę 21.286.674,36 zł według średniego kursu USD/PLN z tabeli NBP z dnia 30 marca 2015 roku.

Szczegółowa podstawa prawna – § 5 pkt 3 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form