Szukaj
Close this search box.

11/2015 Podjęcie uchwały przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. w sprawie udzielenia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

11/2015 Podjęcie uchwały przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. w sprawie udzielenia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Raport bieżący: 11/2015

Data: 3.06.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu
03.06.2015r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki dotyczącej podziału zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 roku za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 1
stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, poprzez:

a) przeznaczenie kwoty 5 528 840,00 zł złotych (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy
osiemset czterdzieści złotych 00/100) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom, w wysokości 1,60 złotych (słownie: jeden złoty 60/100) na jedną akcję,
b) przeznaczenie pozostałej kwoty, w wysokości 8 997 462,30 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 30/100) na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki zarekomendował ustalenie następujących terminów:

a) dnia dywidendy (tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2014) – na dzień podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o podziale zysku, zgodnie z art. 348 § 2 KSH,
b) dnia wypłaty dywidendy – 28 września 2015 r.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form