Szukaj
Close this search box.

14/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy.

14/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Raport bieżący: 14/2015

Data: 12.06.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.), niniejszym informuje, że na żądanie Akcjonariuszy umieszcza w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., punkty 10, 11 i 12 porządku obrad w następującym brzmieniu:

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015r., uzupełniony o punkty porządku obrad wprowadzone przez Akcjonariuszy, jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania,
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 r.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymane od Akcjonariuszy projekty uchwał.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form