Szukaj
Close this search box.

27/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

27/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Raport bieżący: 27/2015

Data: 17.07.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 lipca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia: i) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. oraz ii) badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 20 ust. 7 Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

Wybranym biegłym rewidentem jest Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański-Sałajczyk z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-447, ul. Nike 38 lok. 11, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych powadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3835. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa ma zostać zawarta na okres do czasu wykonania całości jej przedmiotu.
Spółka informuje, że korzystała z usług wybranego podmiotu Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański-Sałajczyk w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy przypadający na okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: Par. 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form