Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 18 czerwca 2012 r.

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2012 r

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 18 czerwca 2012 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A., które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Łukaszewicz Barbara, Łukaszewicz Michał, ul Żurawia 24 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany Statutu Spółki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki przewidujących upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji do obrotu na rynku regulowanym lub przeniesienia ich z rynku NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w liczbie nie większej niż 333 000 tys. sztuk. Niniejsza uchwała i ewentualne odkupienie i umorzenie akcji ma na celu umożliwienie nabycia akcji serii D przez wybrane Otwarte Fundusze Emerytalne.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Link do strony Polskiej Agencji Prasowej