Raporty okresowe

Raport za III kwartał 2013

Zarząd Spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

Raport okresowy za III kwartał 2013 r. został przygotowany wg wymogów MSR 34, zgodnie z podjętą na ZWZA Spółki dnia 27.06.2013 uchwałą w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych wg MSR (raport bieżący nr 9/2013).

W związku z postanowieniami §15 i §15A MSR 34 oraz aby zapewnić porównywalność danych Spółka publikuje również Sprawozdanie finansowe za rok 2012 sporządzone zgodnie z MSR/MSSF wraz z opinią do tego sprawozdania. Spółka zwraca uwagę, iż sprawozdanie to nie podlegało zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Spółka wskazuje, że informacje zawarte w sprawozdaniu nie zmieniają istotnych elementów w stosunku do odpowiednich informacji objętych raportem rocznym Spółki za rok 2012 opublikowanym 31 maja 2013 r.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect