Raporty bieżące

30/2018 Opublikowanie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania przez spółkę zależną protokołu z kontroli podatkowej prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie

Raport bieżący nr: 30/2018

Data: 21.08.2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 22:10 Spółka opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o następującej treści:

„Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2018 r. spółka zależna Emitenta – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”) otrzymała protokół z kontroli podatkowej („Protokół”) prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie, USA (ang. Texas Comptroller of Public Accounts) („Urząd”).
Kontrola podatkowa („Kontrola”) była prowadzona w zakresie podatków od sprzedaży oraz podatku akcyzowego (ang. limited sales, excise and use tax) płatnych w Teksasie, za okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.

W wyniku Kontroli stwierdzono potencjalne zobowiązanie podatkowe po stronie Medi-Lynx w kwocie 1.706.009,99 USD wraz z odsetkami na dzień 14 sierpnia 2018 r. w wysokości 152.395,85 USD, tj. łącznie 1.858.405,84 USD.

Protokół nie jest dokumentem rozstrzygającym sprawę. Niemniej jednak w przypadku przyjęcia ustaleń z Protokołu w wyniku ewentualnej decyzji Urzędu, a następnie utrzymania ewentualnej decyzji przez sądy stanu Teksas, Medi-Lynx zobowiązany będzie do zapłaty ww. zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami należnymi na dzień płatności.

Medi-Lynx ma prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Urząd do dnia 15 października 2018 r. Medi-Lynx nie zgadza się z większością ustaleń Protokołu i zamierza podjąć odpowiednie kroki prawne mające na celu wykazanie braku podstaw do przyjęcia niekorzystnych dla Medi-Lynx ustaleń. W tym celu, Medi-Lynx zlecił profesjonalnym doradcom podatkowym sporządzenie opinii prawnej w zakresie zasadności wyników Kontroli i podstaw do zaskarżenia Protokołu.

Medi-Lynx spodziewa się otrzymania ww. opinii doradców podatkowych do dnia 20 sierpnia 2018 r. Spółka będzie informowała o wynikach opinii oraz dalszych istotnych etapach postępowania w odrębnych raportach bieżących.

Ze względu na wysokość potencjalnego zobowiązania podatkowego, Spółka uznaje niniejszą informację za istotną.”

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 4 w związku z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE