Raporty bieżące

Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk na GPW 2016

Raport bieżący nr: EBI 1/2019

Data: 26.06.2019

Podstawa prawna: par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Medicalgorithmics Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Zasada została naruszona incydentalnie.

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Jedyny członek Zarządu Medicalgorithmics S.A. nie był obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r. ze względu na nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia okoliczności.

IV.Z.12. Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Zasada została naruszona incydentalnie.

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Jedyny członek Zarządu Medicalgorithmics S.A. nie był obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r. ze względu na nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia okoliczności.