Raporty bieżące

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr: 9/2022

Data: 23.02.2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 dotyczącego aktualizacji informacji na temat bieżącej sytuacji i planów Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w tym statusu przeglądu opcji strategicznych, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

– ogłoszenie o zwołaniu na dzień 22 marca 2022 r., godz. 11.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. („NWZ”), oraz

– projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem NWZ zwołanego na dzień 22 marca 2022 r..

Szczegółowa podstawa prawna:

19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim