Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

Raport bieżący nr: 9/2021

Data: 6.05.2021r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 maja 2021 r. zgodnie z ogłoszoną polityką wypłaty dywidendy (Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 29 maja 2017 r.) podjął uchwałę nr 2/2021 zgodnie, z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całości kwoty zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 21.205.222,66 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki („Rekomendacja”).

Opracowując Rekomendację, Zarząd wziął pod uwagę możliwe potrzeby kapitałowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics („Grupa”) wynikające z nadal trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe Grupy oraz możliwe potrzeby kapitałowe związane z kontynuacją rozwoju technologicznego produktów zgodnie ze  średnio- i długoterminowymi planami Grupy.

Spółka jednocześnie wyjaśnia, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego podtrzymuje w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas
w Spółce.

Rekomendacja Zarządu podlega ocenie Rady Nadzorczej.

Ostateczną decyzję o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.