Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego 7/2020 dotyczącego rozpoczęcia oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcia umowy o plasowanie

Raport bieżący nr 9/2020
Data: 20.01.2020 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego 7/2020 dotyczącego rozpoczęcia oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcia umowy o plasowanie.

Korekta dotyczy treści załącznika do raportu zatytułowanego „informacja o stanie rachunku w dniu pierwszeństwa”.

We wspomnianym wyżej załączniku do raportu bieżącego 7/2020 omyłkowo wskazano datę pierwszeństwa jako 22 grudnia 2020 r. zamiast 22 grudnia 2019 r. oraz omyłkowo wskazano w stopce dokumentu (załącznika) numer uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako 3/1/2010 zamiast numeru 3/1/2020.

Odpowiednie sformułowania załącznika do raportu przed korektą brzmiały:

  • wg stanu na koniec Dnia Pierwszeństwa*, tj.22 grudnia 2020r., na prowadzonym przez nas rachunku papierów wartościowych posiadał (…);
  • *zgodnie z treścią Uchwały nr 3/1/2010 z dnia 7 stycznia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmic S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii G, (ii)dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

 

Po korekcie odpowiednie, wskazane w punktach 1 i 2 powyżej sformułowania załącznika brzmią:

  • wg stanu na koniec Dnia Pierwszeństwa*, tj.22 grudnia 2019 r., na prowadzonym przez nas rachunku papierów wartościowych posiadał
  • *zgodnie z treścią Uchwały nr 3/1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmic S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii G, (ii)dematerializacji orazubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

 

W załączeniu Spółka przekazuje skorygowany Załącznik do raportu 7/2020 uwzględniający powyższe korekty.