Raporty bieżące

9/2019 Uruchomienie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 9/2019

Data: 18.04.2019 r.

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. został uruchomiony kredyt obrotowy zaciągnięty przez Spółkę w Banku Millennium S.A. („Bank”), w kwocie 19 000 000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów złotych) („Kredyt”).

Kredyt został zaciągnięty w celu częściowego sfinansowania wykupu obligacji serii A na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę w 2016 roku („Obligacje”). Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 21 kwietnia 2019 r. Spółka sfinansuje pozostałą część kwoty wykupu Obligacji, tj. 31 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych) ze środków własnych.

Zgodnie z zawartą umową kredytową, Kredyt będzie spłacany w 24 ratach miesięcznych, z ostatecznym terminem spłaty 11 kwietnia 2021 r. Oprocentowanie będzie stanowiło sumę stawki referencyjnej WIBOR 3M oraz marży Banku.

Kredyt został uruchomiony w następstwie spełnienia przez Spółkę w dniu 18 kwietnia 2019 r. wszystkich warunków uruchomienia Kredytu przewiedzianych w umowie kredytowej, w tym ustanowienia następujących zabezpieczeń:

– zastaw rejestrowy i blokada z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na akcjach na okaziciela Spółki, należących do Prezesa Zarządu Pana Marka Dziubińskiego, oznaczonych kodem PLMDCLG00015, w liczbie 400 000 (czterysta tysięcy) („Zastaw”);

– notarialne oświadczenie Pana Marka Dziubińskiego o poddaniu się na rzecz Banku rygorowi egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 6 k.p.c. z mienia obciążonego Zastawem, w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej Bankowi na podstawie Umowy, do maksymalnej kwoty 30 400 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych) („Oświadczenie”);

– notarialne oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku rygorowi egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy do maksymalnej kwoty 30 400 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych).

Ponadto, na mocy umowy z dnia 18 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy Spółką, reprezentowaną przez Radę Nadzorczą Spółki, a Prezesem Zarządu Panem Markiem Dziubińskim, Spółka zobowiązała się, że w przypadku ewentualnego odwołania Pana Marka Dziubińskiego z funkcji Członka Zarządu Spółki lub nie powołania go do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na następną kadencję („Zdarzenie”), Spółka zapewni, że Pan Marek Dziubiński zostanie zwolniony przez Bank z wszelkiej odpowiedzialności jego majątkiem osobistym wynikającej z ustanowionego Zastawu oraz złożonego Oświadczenia. Powyższe zobowiązanie Spółka powinna spełnić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia Zdarzenia.