Raporty bieżące

9/2018 Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr: 9/2018

Data: 29.05.2018

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r. zgodnie z ogłoszoną polityką wypłaty dywidendy (Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 29.05.2017 r.) podjął uchwałę nr 2/05/2018, zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1) powzięcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości 20% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za rok 2017, tj. 5 121 266,92 PLN (1,42 PLN na akcję), z zysków lat poprzednich zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki, oraz

2) ustalenie dnia dywidendy (nabycia prawa do dywidendy) na 16.07.2018 r. i terminu wypłaty dywidendy na 30.07.2018 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki rekomenduje pokrycie straty netto na poziomie jednostkowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 2 830 458,23 PLN w całości z kapitału zapasowego.

Opracowując rekomendację, Zarząd wziął pod uwagę sytuację finansową Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, która wykazała zysk na poziomie skonsolidowanym w 2017 roku.

Wniosek Zarządu podlega ocenie Rady Nadzorczej.

Ostateczną decyzję o pokryciu straty za rok obrotowy 2017 oraz wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.