Raporty bieżące

9/2017 Podjęcie przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji odnośnie polityki wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Medicalgorithmics S.A. w roku obrotowym 2016 oraz w latach kolejnych

Raport bieżący: 9/2017

Data: 30.05.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2017 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rekomendacji odnośnie polityki wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku
obrotowym 2016 oraz w latach kolejnych.
Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2017 r. nr 03/05/2017:

1. Zarząd Spółki rekomenduje następującą wysokość dywidendy za rok obrotowy 2016:

– 2,00 PLN na jedną akcję uprawnioną do dywidendy wypłacanej z zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu
finansowym Spółki za rok obrotowy 2016;

oraz przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy;

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5 poniżej, Intencją Zarządu jest, aby wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę za lata obrotowe następujące po roku obrotowym 2016 ustalone były na poziomie do 50%
skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany rok obrotowy na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i przeznaczenia
pozostałej części zysku na kapitał zapasowy;

3. W przypadku faktycznych lub przewidywanych potrzeb kapitałowych Spółki o znacznej wartości, rekomendacje Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę za lata obrotowe 2017, 2018 lub 2019,
mogą zostać ustalone na poziomie do 20% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany rok obrotowy na podstawie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego i przeznaczenia pozostałej części zysku na kapitał zapasowy;

4. Z uwagi na treść warunków emisji emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w szczególności obligacji, możliwość przeznaczenia zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany
rok obrotowy 2017, 2018 lub 2019 na wypłatę dywidendy może zostać wyłączona lub ograniczona;

5. Na ostateczną rekomendację Zarządu dotyczącą podziału zysku wypracowanego w Grupie Kapitałowej wpływ będzie miała sytuacja rynkowa, finansowa i płynnościowa Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz związane
z nimi zapisy dotyczące nie przekraczania określonego poziomu zadłużenia;

6. Zarząd będzie rekomendował dni, według których ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy, uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzania tego procesu.
Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz za kolejne lata obrotowe będzie podejmować Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna – § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).