Raporty bieżące

Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że 10 lipca 2013 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – członka Rady Nadzorczej Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o zawarciu następujących transakcji sprzedaży akcji Emitenta, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”, Dz. U. z 2010r., Nr 211 poz.1384 ze zm.):

1) Transakcji z dnia 4 lipca 2013 r. – wniesienia przez Osobę Zobowiązaną poza rynkiem zorganizowanym 146.000 akcji Emitenta w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Szumowski Investments S.K.A. z siedzibą w Warszawie, będącą podmiotem powiązanym z Osobą Zobowiązaną. Wartość wkładu została ustalona na kwotę równą 71,5098 zł za akcję.

2) Transakcja sprzedaży z dnia 8 lipca 2013 r. przez spółkę Szumowski Investments S.K.A. z siedzibą w Warszawie, będącą podmiotem powiązanym z Osobą Zobowiązaną, 36000 akcji Emitenta zawarta na rynku zorganizowanym NewConnect w trybie transakcji pakietowej. Cena sprzedaży wyniosła 69,00 zł za akcję. Rozliczenie transakcji nastąpi 11 lipca 2013 r.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony PAP