Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w styczniu 2022 r.

Raport bieżący nr 8/2022

Data: 10.02.2022 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37 z dnia 12 października 2021 r., zgodnie z przyjętym nowym systemem raportowania danych sprzedażowych, niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx, przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA.

Uwzględniając czynniki zewnętrzne, które są nieporównywalne w poszczególnych miesiącach (np. nasilenie zakażeń Covid-19, lokalne anomalie pogodowe, czy też zmiana systemu billingowego, co miało miejsce w styczniu 2022 r., skutkująca nieprzeprocesowaniem kilkuset wniosków, które zostaną rozliczone w lutym b.r.), a jednocześnie które mogą mieć istotny wpływ na raportowane liczby wniosków o płatność ze względu na ich przesunięcia w poszczególnych miesiącach, Spółka prezentuje dane o liczbie wniosków także porównując je w ujęciu za okres ostatnich 12 miesięcy w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W okresie ostatnich 12 miesięcy (tj. od lutego 2021 r. do stycznia 2022 r.) zostało złożonych 58 117 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter, co daje 14,0% wzrostu wobec 50 985 wniosków złożonych w analogicznym okresie poprzednich 12 miesięcy (tj. od lutego 2020 r. do stycznia 2021 r.).

W miesiącu styczniu 2022 r. zostało złożonych 3 576 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter, co daje 22,3% spadku wobec 4 604 takich wniosków złożonych w styczniu 2021 r. Liczba ta nie zawiera procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia.

Jednocześnie Zarząd przekazuje do wiadomości, iż wg wcześniejszego układu raportowania danych sprzedażowych w styczniu 2022 r. złożono 4 982 wszystkich wniosków, co daje 30,3% spadku wobec 7 151 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2021 r.

Dane za ostatnie 12 miesięcy, za rok bieżący oraz porównywalne okresy przedstawia załączona do raportu tabela.