Raporty bieżące

Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący nr 8/2020

Data: 20.01.2020 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zapoznał się z zawiadomieniem w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”), zawierającym informację o transakcji zbycia w dniu 14 stycznia 2020 r. akcji Spółki przez Fundusze i jej rozliczeniu w dniu 16 stycznia 2020 r., w wyniku czego łączny udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomiło Spółkę, że:

– przed zbyciem Fundusze posiadały 180 533 akcji Spółki, co stanowi 5,01 % udziału w kapitale zakładowym oraz 180 533 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,01% ogólnej liczby głosów;

– po zbyciu Fundusze posiadają 145 894 akcji Spółki, co stanowi 4,05 % udziału w kapitale zakładowym oraz 145 894 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 4,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.