Raporty bieżące

8/2016 Treść podjętych uchwał w dniu 26 lutego 2016 r. podczas wznowionych obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 r.

Raport bieżący: 8/2016

Data: 26.02.2016

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym udostępnia w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych w dniu 26 lutego 2016 r. podczas wznowionych obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, a także łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki