Raporty bieżące

Podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej rekomendacji dla najbliższego WZA

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka” ) informuje o podjęciu dnia 25 kwietnia 2012 roku uchwały Nr 1/25/04/2012 Zarządu Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:

” § 1
Zarząd postanawia zwołać w najbliższym czasie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie m.in. podwyższenie kapitału zakładowego Medicalgorithmics S.A. Zarząd planuje poszerzenie działalności Spółki w drodze przejęcia podmiotów działających w obszarze badania bezpieczeństwa nowych leków w procesie badań klinicznych (ang. Cardiac Safety), gdzie technologia Spółki może znacząco podnieść atrakcyjność usług świadczonych przez podmioty z tej branży. Zarząd postanawia rekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustalenie ceny emisyjnej dla akcji nowej serii w przedziale 60,00 – 92,00 złotych za jedną akcję. Cena ta uzależniona będzie od dynamiki rozwoju Medicalgorithmics S.A. na moment podejmowania decyzji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 2
Jednocześnie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Zarząd Spółki Medicalgorithmics S.A. będzie rekomendował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do podjęcia działań mających na celu przeniesienie akcji notowanych na rynku NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

PODSTAWA PRAWNA:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect