Raporty bieżące

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2011

Zarząd MEDICALGORITHMICS S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza MEDICALGORITHMICS S.A., podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wybrać CHE Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3630.
Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect