Raporty bieżące

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 7/2022

Data: 09.02.2022 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 9 lutego 2022 r. otrzymał od Funduszy Lacuna, tj. Lacuna Vermögen GmbH, działającej w imieniu Lacuna SICAV w/Lacuna Global Health (Lacuna Global), oraz Lacuna Investment-AG TGV, działającej w imieniu Lacuna TGV Wachstum (Lacuna Wachstum) („Akcjonariusz”), zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, zawierające informację, że zmienił się stan posiadania akcji Spółki w następujący sposób:

  • Fundusz Lacuna Global posiada 125.558 akcji, co stanowi 2,52 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz w ogólnej liczby głosów w Spółce,
  • Fundusz Lacuna Wachstum posiada 121.510 akcji, co stanowi 2,44 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz w ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wobec powyższego na rachunkach zarządzanych przez Fundusze Lacuna znajduje się łącznie 247.068 akcji Spółki, co stanowi 4,96 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.