Raporty bieżące

7/2019 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący nr 7/2019

Data: 22.03.2019 r.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 marca 2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. („PTE PZU”) w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. poz. 512 z 2018 r. z późn. zm.).

PTE PZU zawiadamia, że w wyniku zawarcia w dniu 19 marca 2019 roku transakcji kupna 5 250 (pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji Emitenta na GPW w Warszawie, po jej rozliczeniu w dniu 21 marca 2019 roku, OFE PZU osiągnął więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zawarciem transakcji OFE PZU posiadał 360 158 akcji Spółki, co stanowiło 9,99% jej kapitału zakładowego oraz 360 158 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Po zawarciu transakcji OFE PZU posiada 365 408 akcji Spółki, co stanowi 10,13% jej kapitału zakładowego oraz 365 408 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

OFE PZU poinformowało, że:

  • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
  • nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt. 6 ww. ustawy,
  • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.