Raporty bieżące

7/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kwietniu 2017 r.

Raport bieżący: 7/2017

Data: 22.05.2017

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 maja 2017 r. Spółka uzyskała informacje o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („ML LLC”), spółkę zależną od Emitenta, w miesiącu kwietniu 2017 r. wniosków o płatność od ubezpieczycieli, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA.

W miesiącu kwietniu 2017 r. ML LLC złożyła 9989 wniosków o płatność.

Wzrost liczby złożonych wniosków o płatność jest w główniej mierze spowodowany przejmowaniem przez ML LLC klientów AMI/Spectocor wskutek zawarcia ostatecznej ugody i umowy z dnia 28 grudnia 2016 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2016.