Raporty bieżące

7/2015 Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Raport bieżący: 7/2015

Data: 10.04.2015

Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. otrzymała od spółki Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającej:
1. w imieniu własnym, jako podmiot uprawniony do zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych oraz jako organ uprawniony do reprezentowania funduszy inwestycyjnych,
2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Akcjonariusze”), zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2) lit. a) Ustawy, o zmniejszeniu poziomu zaangażowania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. osiągnięcie 4,87% udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku transakcji polegającej na sprzedaży akcji Emitenta dokonanej w dniu 2 kwietnia 2015 r („Transakcja”). W konsekwencji ww. zdarzenia Akcjonariusze posiadają 168 309 sztuk akcji Spółki stanowiących 4,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 168 309 głosów, które stanowią 4,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzaniu Spółki. Przed ww. zmianą Akcjonariusze posiadali 175 877 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,09% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 175 877 głosów, co stanowiło 5,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji