Raporty bieżące

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr: 65/2022

Data: 16.11.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 62/2022 z dnia 28 października 2022 r., informuje, że w związku z realizacją warunków zawieszających zastrzeżonych w uchwałach nr 8/10/2022, 9/10/2022 i 10/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2022 r., w dniu 16 listopada 2022 r. nastąpiło powołanie: (i) p. Pawła Lewickiego, (ii) p. Krzysztofa Siemionowa oraz (iii) p. Davida Cash (łącznie „Nowi Członkowie RN”) do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorysy Nowych Członków RN stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Nowi Członkowie RN oświadczyli, że:

1) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu;

2) nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Paweł Lewicki, pan Krzysztof Siemionow i pan David Cash oświadczyli, że wykonują inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki, ale ta działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Spółkę.