Raporty bieżące

Zawarcie umowy objęcia akcji Spółki przez Biofund Capital Management LLC zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 1 października 2022 r.

Raport bieżący nr: 64/2022

Data: 08.11.2022 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 55/2022 z dnia 1 października 2022 r. informuje, że w związku z realizacją warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie inwestycyjnej zawartej w dniu 1 października 2022 r. pomiędzy Spółką a Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Miami (USA) („Biofund”), w dniu 8 listopada 2022 r. doszło do zawarcia pomiędzy Spółką a Biofund:

1) umowy objęcia przez Biofund 995.276 akcji na okaziciela serii I, 1.194.331 akcji imiennych serii J, 1.433.197 akcji imiennych serii K oraz 1.353.580 akcji imiennych serii L emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2022 r. (łącznie „Akcje”), za cenę emisyjną w wysokości 44,27 PLN za każdą Akcję, w zamian za wkład o wartości ok. 220 mln PLN, w tym wkład pieniężny w łącznej kwocie 13.807.810,30 PLN oraz wkład niepieniężny w postaci 1.500 akcji, o wartości godziwej 44.890.589 USD, w kapitale zakładowym Kardiolytics Inc z siedzibą w Oklahoma (USA) („Kardiolytics”) – tj. 100% akcji Kardiolytics.

2) umowy wniesienia przez Biofund do Spółki łącznie 1.500 akcji w kapitale zakładowym Kardiolytics, stanowiących 100% kapitału zakładowego Kardiolytics, na pokrycie łącznej ceny emisyjnej Akcji w części.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że na podstawie umowy objęcia Akcji, o której mowa w pkt. 1) powyżej, Biofund zobowiązał się do wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie pozostałej części łącznej ceny emisyjnej Akcji w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia tej umowy.