Raporty bieżące

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 28 października 2022 r.

Raport bieżący nr: 62/2022

Data: 28.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 października 2022 r. („Walne Zgromadzenie”), jak również treść projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, ale nie zostały podjęte, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, a także projektów uchwał, w odniesieniu do których odstąpiono od głosowania.

Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad (w całości), jak również, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podkreśla, że wejście w życie następujących uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie:

– uchwały nr 8/10  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, będącej podstawą powołania p. Pawła Lewickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

– uchwały nr 9/10  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, będącej podstawą powołania p. Krzysztofa Siemionowa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

– uchwały nr 10/10  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, będącej podstawą powołania p. Davida Casha do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

zostało zastrzeżone pod warunkami zawieszającymi określonymi w ww. uchwałach.

Mając na uwadze powyższe, powołanie p. Pawła Lewickiego, p. Krzysztofa Siemionowa oraz p. Davida Casha w skład Rady Nadzorczej Spółki nastąpi z chwilą spełnienia się warunków zawieszających określonych w ww. uchwałach, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.