Raporty bieżące

Zgłoszenie przez akcjonariusza (i) wniosku o rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Spółki do 8 osób oraz (ii) kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 61/2022

Data: 21.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 października 2022 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki:

  1. wniosek o przeprowadzenie – w ramach pkt. 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – głosowania w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na 8 (osiem) osób; oraz
  2. zgłoszenie kandydatur:

               a) Pana Krzysztofa Siemionowa na członka Rady Nadzorczej, oraz

                b) Pana Davida Casha na członka Rady Nadzorczej.

Do zgłoszenia dołączono życiorysy powyższych kandydatów oraz ich oświadczenia zawierające zgodę na kandydowanie. Życiorysy kandydatów stanowią załącznik nr 1-2 do niniejszego raportu.

Powyższe kandydatury będą rozpatrywane w ramach pkt. 10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.