Raporty bieżące

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 §  6. Kodeksu spółek handlowych.

Raport bieżący nr 60/2022

Dnia: 21 października 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje treść udzielonych odpowiedzi na pytania zadane w dniu 20 października 2022 r. przez akcjonariusza Spółki UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny w trybie art. 428 §  6. Kodeksu spółek handlowych:

Pytanie nr 1: czy Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. podjęła uchwałę opiniującą transakcję polegającą na objęciu nowo emitowanych akcji Spółki w liczbie stanowiącej 49,99% kapitału zakładowego Spółki przez Biofund Capital Management LLC?

Odpowiedź nr 1: Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 1 października 2022 r. uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii co do zawarcia przez Spółkę przedmiotowej transakcji polegającej na objęciu przez Biofund Capital Management LLC nowo emitowanych akcji Spółki.

Pytanie nr 2: czy Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji dla NWZA w odniesieniu do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I, J, K i L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonemu podmiotowi oraz zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu (projekt Uchwały nr 4/10/2022 z dnia 28 października 2022 r. NWZA Medicalgorithmics S.A.)?

Odpowiedź nr 2: Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 1 października 2022 r. uchwałę w sprawie wyrażania pozytywnej opinii odnośnie wszystkich proponowanych przez Zarząd projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2022 r., w tym projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I, J, K i L w związanego z planowaną transakcją z Biofund Capital Management LLC.

Pytanie nr 3: czy możemy prosić o przesłanie ewentualnych kopii takich uchwał?

Odpowiedź nr 3: Spółka informuje, że ww. uchwały Rady Nadzorczej zawierają szereg informacji szczegółowych, których ujawnienie mogłoby naruszyć tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, a które jednocześnie – w zasadnym rozumieniu Spółki – nie stanowią informacji koniecznych do zapewnienia akcjonariuszom należytego rozpoznania w zakresie spraw przewidzianych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2022 r. Tym samym, w szczególności na podstawie art. 428 § 2 k.s.h., Spółka zobowiązana jest odmówić przekazania akcjonariuszowi kopii przedmiotowych uchwał Rady Nadzorczej,

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.