Raporty bieżące

Aktualizacja informacji na temat bieżącej sytuacji i planów Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w tym statusu przeglądu opcji strategicznych

Raport bieżący nr 6/2022

Data: 04.02.2022 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2021 i 35/2021 o rozpoczęciu przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych, przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie aktualnego stanu i sytuacji operacyjnej spółek Emitenta.

Prowadzone działania mające na celu zwiększenie sprzedaży na rynku amerykańskim skutkują widocznym wzrostem sprzedaży generowanej na rynku amerykańskim – w 2021 roku Medi-Lynx zwiększył liczbę wysoko opłacalnych badań o 18% (patrz RB nr 1/2022). Sprzedaż na rynku globalnym (poza USA) utrzymuje obserwowane wcześniej tempo wzrostu do 20% r/r (przy wzroście przychodów z usług do 40%), a liczba badań EKG pacjentów zainicjowanych na tym rynku w 2021 roku, która wyniosła 83,4 tys., przekroczyła liczbę wniosków od ubezpieczycieli złożonych w USA, która wyniosła 70,7 tys.

Jednakże, w związku z tym, że dotychczasowe założenia, dotyczące planowanego na 2022 r. wolumenu świadczonych badań, okazały się zbyt optymistyczne, po zmianie kierownictwa w spółce zależnej Emitenta – Medi-Lynx (por. RB nr 2/2022), dokonano rewizji tych założeń. W efekcie rewizji podległy także planowane wpływy pieniężne z rynku USA.

Zrewidowane oczekiwania, dotyczące tempa wzrostu przychodów generowanych w USA, kosztów ponoszonych na produkcję urządzeń oraz rozwój technologii, wskazują na konieczność pozyskania dodatkowego finansowania w horyzoncie najbliższych miesięcy. Zarząd ocenia, że potrzeby gotówkowe Grupy na kontynuację bieżącej strategii rozwoju w 2022 r. mieszczą się w przedziale 3,0 – 5,0 mln USD, w zależności m.in. od tego, jak kształtować się będzie liczba i rodzaj świadczonych badań, poziom kosztów operacyjnych i nakładów. Potrzeby te istnieją pomimo pozyskania środków z emisji akcji serii H.

W związku z powyższym Zarząd prowadzi intensywne działania nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, których celem jest zapewnienie finasowania Spółki i możliwości kontynuacji strategii rozwoju oraz zabezpieczenie płynności Grupy.

W ramach tych działań Zarząd Spółki:

– zbada możliwości pozyskania inwestora dla Grupy, sprzedaży Medi-Lynx lub istotnych aktywów Grupy,

– kontynuuje poszukiwania finansowania dłużnego, w tym o wysokim koszcie, oraz

– zwoła NWZ, któremu przedstawi projekty uchwał, umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, które nie będzie wymagało publikacji prospektu.

Wyżej wymienione działania prowadzone są ze wsparciem i przy udziale Rady Nadzorczej Emitenta.

Równolegle Zarząd Emitenta przygotowuje Grupę na wariant braku możliwości pozyskania finansowania w niezbędnej wysokości. W konsekwencji, w celu utrzymania płynności finansowej, Zarząd rozważy i zaproponuje inne scenariusze, w tym m.in. intensywną restrukturyzację kosztową, przy jednoczesnej kontynuacji poszukiwania niezbędnego finansowania dla Grupy.

W każdym z rozpatrywanych scenariuszy Grupa zakłada utrzymanie i rozwój obecnie działających urządzeń i usług, w tym dostarczenie P4 PocketECG na rynek globalny.

Rewizja szacunków jest podstawą do przeprowadzania testów na trwałą utratę wartości aktywów. Testy te będę przeprowadzane z uwzględnieniem różnych wariantów, ostateczne wyniki i konkluzje co do wyboru wariantu i kwoty ewentualnych odpisów będą znane po ich zakończeniu w tym z uwzględnieniem szacunkowych wyników lutego i marca b.r.