Raporty bieżące

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lutym 2021 r.

Raport bieżący nr 6/2021

Data: 10.03.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”), przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu lutym 2021 r. zostało złożonych 6199 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w lutym 2021 r. wyniosła 326 w porównaniu do 358 wniosków na dzień roboczy w styczniu 2021 r., co stanowi 9% spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Odnotowane w lutym na terenie USA ekstremalne warunki atmosferyczne miały wpływ zarówno na mobilność pacjentów i dostępność opieki zdrowotnej, jak i na łańcuchy logistyczne, na których polega Medi-Lynx oraz wewnętrzną organizację operacyjną tej spółki. W związku z tym w opinii Zarządu Emitenta informacja o wnioskach o płatności złożonych w lutym nie odzwierciedla w pełni skali biznesu Grupy Emitenta. Obserwacja dynamiki rozpoczynanych sesji monitoringu, które zanotowano po ustaniu ekstremalnych warunków pogodowych, pozwala sądzić, że odnotowany w odczytach lutowych spadek liczby wniosków złożonych do ubezpieczycieli zostanie skompensowany danymi marcowymi.