Raporty bieżące

6/2017 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu

Raport bieżący: 6/2017

Data: 12.04.2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 marca 2017 r., na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 10 z dnia 26 lutego 2016 r., której treść została podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 59 800 zł akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A
wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r., której treść została podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., oraz (ii) zmiany w Statucie Spółki polegającej na:
dodaniu § 8 w brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 59 800 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.”

oraz zmianie numeracji dotychczasowych § 8 do § 33 odpowiednio na § 9 do § 34.

Do niniejszego raportu Spółka załącza tekst jednolity Statutu uwzględniający nowo zarejestrowane zmiany.

W związku z rejestracją powyższych zmian Statutu oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz ogólna liczba głosów wynikających z wyemitowanych akcji Spółki nie uległy zmianie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 360.652,60 zł, natomiast ogólna liczba głosów wynikających z wyemitowanych akcji Spółki wynosi 3.606.526 głosów na Walnym Zgromadzeniu.